Nederlandse Transplantatie Vereniging

De Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde heeft zich als sectie aangesloten bij de Nederlandse Transplantatie Vereniging. Deze vereniging heeft als doel de transplantatiegeneeskunde kwalitatief, kwantitatief en wetenschappelijk op een zo hoog mogelijk peil te brengen en de kennis hieromtrent zoveel mogelijk te bevorderen en te verbreiden.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van vergaderingen en bijeenkomsten, door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en donorwerving en door het adviseren op het gebied van orgaan en weefseltransplantatie aan de overheid en andere instellingen.

Het ligt in de bedoeling dat de vereniging een overkoepelende functie zal vervullen voor een aantal werkgroepen zoals de Transplantatie Werkgroep Nederland, de HLA-club, een medisch etische commissie en een commissie onderwijs.

De commissie donorwerving zal nauwe banden onderhouden met de Stichting Orgaan en Weefseldonorwerving. Door middel van een Nieuwsbrief worden de leden regelmatig op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen op het gebied van de transplantatie.

Website

Transparant.

Transparant is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

U ontvangt het blad als u lid bent van de LWTV. Het blad verschijnt 4 x per jaar.

Heeft u het blad niet ontvangen: Stuur een email naar: info@transplantatiestichting.nl


Ondersteuning onderzoek door NTS

In de meerjarenvisie van de NTS is neergelegd dat de NTS zich verder wil ontwikkelen als kennis- en expertisecentrum in nauwe samenwerking met het transplantatie- en donatieveld. NTS beschikt over veel data, maar heeft zelf beperkteonderzoekscapaciteit en geen klinische expertise.
In nauwe samenwerking met het werkveld wil de NTS op een aantal onderzoeksthema’s concrete actie ondernemen.
Doel van het onderzoek is om de ‘optimale beschikbaarheid en gebruik van donororganen en -weefsels te bevorderen’, conform de missie van de NTS.


Transplant Library

De Transplant Library is ontwikkeld met het doel om snel toegang te verschaffen tot kwalitatief hoogwaardig onderzoek op het gebied van orgaantransplantatie. De Transplant Library bestaat uit de volgende soorten publicaties:

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek
– Artikelen, congress abstracts en lopend onderzoek
– Internationale Experts schrijven “Expert Reviews” over RCTs
– Methodologische kwaliteitsscore voor RCTs

Systematische reviews en meta-analyses
– Reviews zijn geselecteerd op basis van kwaliteitscriteria

Nationale en Internationale richtlijnen
– Elke richtlijn heeft een Kwaliteitsscore (AGREE II)

De Transplant Library is ontwikkeld door het Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation (University of Oxford).

Transplant Library